Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

I. Wewnętrzne akty prawne:

1. Konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie

 • Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora UKSW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora UKSW z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK)

2. Dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach, st. doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających

 • Uchwała Nr 37/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających, po zmianach Uchwałą 98/2015 z dn.25.06.2015 i Uchwałą 54/2016 z dn.21.04.2016

3.  Dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania

 • zal 1 - instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej
 • zal 2 - wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
 • zal 3 - oświadczenie o autorze pracy dyplomowej
 • zal 4 - oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej
 • Uchwała Senatu nr 63/2016 z dnia 21.04.2016 w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

4. Dotyczące zasad rekrutacji

 • Uchwała Nr 53/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017 - zm. Uchwałą 78/2016 z dn. 19 maja 2016
 • Zarządzenie Nr 34/2016 Rektora UKSW z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała Nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016

5. Dotyczące toku studiów

6. Dotyczące oceny nauczycieli akademickich i jednostek ogólnouczelnianych

 • Decyzja nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych, załącznik
 • Decyzja nr 3/2014 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniająca Decyzję nr 21/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych, załącznik

7. Dotyczące funkcjonowanie biura karier i in.

 • Zarządzenie Nr 61/2012 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 17 września 2012r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Absolwentów i Przyjaciół UKSW
 • Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 19 września 2011r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW nr 47/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Karier zmienionego zarządzeniem Rektora UKSW Nr 3/2008 z dnia 21 stycznia 2008r. (zawiera ujednolicony tekst zarządzenia), załącznik - regulamin BK

8. Dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia

 • Zarządzenie Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Regulamin załącznikami (załącznik zip)

II. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia:

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

 1. System podejmowania decyzji
 2. Upoważnione organy i jednostki UKSW oraz ich zadania
 • Rektor (z upoważnienia zadania te wykonuje prorektor właściwy ds. kształcenia)
 • Senat UKSW
 • Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje ds. jakości ksztacenia w jednostkach
 • Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje dydaktyczne
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Dziekan
 • Kierownik jednostki ogólnouczelnianej
 • Ośrodek Badań Jakości i Ewaluacji UKSW
 • Biuro Karier
 • Dział Kształcenia
 • Samorząd Studentów
 • Samorząd Doktorantów
 • Centrum Systemów Informatycznych
 • Audyt wewnętrzny
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach