Rekrutacja dla doktorantów

Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów

 www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl 

Zapisy w IRK na studia doktoranckiebędą możliwe od 01.07.2018 do 07.09.2018 roku.

Rozmowy rekrutacyjne na studia doktoranckie, kierunek matematyka, odbędą się 11 września, początek od godziny 10:00.

Rozmowy rekrutacyjne na studia doktoranckie, kierunek fizyka, odbędą się pomiędzy 10 a 13 września. O dokładnym terminie poinformujemy w osobnym komunikacie.


Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2018/2019

Doktoranci II-IV roku składają wnioskie od 8 maja do 29 maja 2018 roku w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, ul Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjęć studentów. Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumnetów o dochodach za rok 2017.

Więcej infromacji znajdą Państwo na stronie www.dpm.uksw.edu.pl


 Ogólne warunki rekrutacji na studia doktoranckie na UKSW:

1) Rekrutacja odbywa się na zasadach konkursu;
2) Rekrutację prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących powołane przez dziekana
właściwego wydziału (oddzielnie dla każdej dyscypliny);
3) Limit miejsc na doktoranckie studia stacjonarne na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, na rok akademicki 2018/2019 wynosi 3 osoby,
4) Studia doktoranckie są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz dla beneficjentów Diamentowego Grantu;
5) Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów („IRK") znajdującej się na stronie: www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl;
6) Kandydat jest zobowiązany do:
   a) wypełnienia w IRK danych osobowych oraz podania innych wymaganych informacji,
   b) wgrania swojego kolorowego zdjęcia (jak do dowodu osobistego) o rozmiarach 20 x 25 mm (400x500pxi), w rozdzielczości 300dpi i formacie JPG,
   c) wydrukowania i podpisania podania z IRK o przyjęcie na studia doktoranckie i dostarczenie go wraz innymi dokumentami do wydziałowej komisji rekrutacyjnej,
  d) wydrukowania i podpisania wniosku z IRK o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta („ELD”) i dostarczenie go z dowodem wpłaty za ELD w wysokości 10 zł do wydziałowej komisji rekrutacyjnej;
7) Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
   a) internetową rejestrację kandydata,
   b) analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, przeprowadzaną przez komisje rekrutacyjną.

Wydziałowe warunki rekrutacji na studia doktoranckie:

1. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
   1) podanie o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (formularz podania należy wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować);
   2) zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm;
   3) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów);
   4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;
   5) opis zainteresowań badawczych;
   6) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych.
2. Komisja Rekrutacyjna Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych ustala listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową kandydata
3. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
   80-100 pkt. - wynik bardzo dobry;
   50-79 pkt. - wynik dobry;
   poniżej 50 punktów - wynik niedostateczny.
4. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych wynosi 50, przy czym za rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien uzyskać co najmniej 30 punktów.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach