Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PRK/2018

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania zajęć warsztatowych "Pomysł na firmę" dla uczestników projektu „Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW” Nr POWR.03.01.00-00-K424/16 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW w ramach konkursu 2/PKR/POWER/3.1.2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: k.trojanowski@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bud. 21, pok. 113 w terminie do dnia 2 maja 2018 (do godz. 12:00), decyduje data wpływu.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe NR 1/PRK/2018
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
3. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2 (wraz z wzorem opisu szkoleń oraz wykazu osób realizujących warsztaty)
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4
6. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu (karta pracy) wraz z oświadczeniem dotyczącym zaangażowania zawodowego – Załącznik nr 5
7. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6
8. Wzór Życiorysu – Załącznik nr 7

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Trojanowski
kierownik projektu "Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW"
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/PRK/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PRK/2018

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania "Zajęć warsztatowych z kompetencji komunikacyjnych" dla uczestników projektu „Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW” Nr POWR.03.01.00-00-K424/16 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW w ramach konkursu 2/PKR/POWER/3.1.2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: k.trojanowski@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bud. 21, pok. 113 w terminie do dnia 2 maja 2018 (do godz. 12:00), decyduje data wpływu.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe NR 2/PRK/2018
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
3. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2 (wraz z wzorem opisu szkoleń oraz wykazu osób realizujących warsztaty)
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4
6. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu (karta pracy) wraz z oświadczeniem dotyczącym zaangażowania zawodowego – Załącznik nr 5
7. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6
8. Wzór Życiorysu – Załącznik nr 7

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Trojanowski
kierownik projektu "Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW"
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/PRK/2018
============================================================

Zaproszenie do składania szacowań do zajęć prowadzonych w ramach projektu „Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW” realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na następujące zajęcia:

  1. Zajęcia warsztatowe: pomysł na firmę
  2. Zajęcia warsztatowe z kompetencji komunikacyjnych (praca w grupie, kompetencje interpersonalne i językowe)

do projektu „Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW”, realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szacowania należy przesłać do dnia 5.03.2018r. (do godz. 9:00) na adres e-mail: k.trojanowski@uksw.edu.pl

Treści zaproszeń do składania szacowań wartości zamówienia znajdują się w załącznikach:

  1. Zajęcia warsztatowe: pomysł na firmę
  2. Zajęcia warsztatowe z kompetencji komunikacyjnych
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach