Kompetentny nauczyciel matematyki

Kompetentny nauczyciel matematyki

Specjalizacja Nauczycielska na kierunku matematyka II stopnia

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-K424/16

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 01-08-2019 do 30-09-2022

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Grupa docelowa: 30 osób w dwóch cyklach

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich WND-POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

Dofinansowanie w kwocie 342 983,00 zł. w podziale: z UE 298 007,34 zł. i ze środków dotacji celowej 44 975,66 zł.

Głównym celem jest interdyscyplinarna integracja kształcenia wokół podstawowych zadań, które stoją przed nauczycielem w jego codziennej praktyce szkolnej. Studiowanie pedagogiki, psychologii, dydaktyki przedmiotowej oraz realizowanie praktyki będzie skoncentrowane na problemach związanych z rozwojem ucznia i tworzeniu optymalnych warunków dla tego rozwoju.

Ukończenie studiów będzie skutkowało uzyskaniem tytuł magistra matematyki z pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki.

W trakcie studiów realizowane będą następujące moduły specjalnościowe:

1.         Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu.

2.         Podstawy pedagogiki dla nauczycieli.

3.         Podstawy psychologii dla nauczycieli.

4.         Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego.

5.         Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty.

6.         Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna).

7.         Kultura języka.

8.         Podstawy dydaktyki.

9.         Dydaktyka przedmiotowa.

10.       Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli.

11.       Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) i informatyka dla nauczycieli.

12.       Praktyka nauczycielska.

13.       Specjalistyczne szkolenia komputerowe – ECDL STANDARD

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach