Informacje o Instytucie

Podstawowe dokumenty Instytutu

 1. Regulamin Instytutu Informatyki
 2. Zarządzenie JM Rektora UKSW powołujące Instytut Informatyki na WMP.SNŚ UKSW w Warszawie

Profil Instytutu
 
Pierwszy ponad dziesięcioletni okres rozwoju Informatyki na UKSW był okresem poszukiwania jej własnej tożsamości. W tym okresie dominowało przekonanie, że docelowym modelem rozwoju informatyki jest informatyka uniwersytecka. Jednak począwszy od 2011 r. w Katedrze Informatyki i Ekonometrii (od 2014 r. – w Instytucie Informatyki) rośnie liczba samodzielnych pracowników naukowych o specjalności informatyka techniczna i dzisiaj jest to dominująca grupa Instytutu Informatyki określająca tożsamość i perspektywy rozwoju Instytutu.
 
Na kształt obecnego składu osobowego w grupie samodzielnych pracowników naukowych istotny wpływ miał fakt, że większość z nich ma w swoim życiorysie wieloletnią pracę naukową oraz uzyskanie stopni i tytułów naukowych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) w Warszawie. Na skład osobowy Instytutu Informatyki miała również istotny wpływ współpraca naukowa z renomowanymi uczelniami francuskimi, takimi jak Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) oraz Le Havre University.

Historia rozwoju informatyki na UKSW

Pierwszym dziekanem powstałego w 2000 r. Wydziału Matematyki zostaje dr hab. Marek Kowalski. Tworzona jest struktura Wydziału, a jedną z powołanych w ramach Wydziału katedr jest Katedra Informatyki. Jej pierwszym kierownikiem zostaje dr hab. Jerzy Cytowski, który pełni tę funkcję do 200? r. W kolejnym roku, roku 2001 następuje bardzo ważne dla Wydziału wydarzenie. Zostaje podjęta decyzja o połączeniu Wydziału Matematyki ze Szkołą Nauk Ścisłych PAN, a powstała jednostka nosi istniejącą do tej pory nazwę: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (WMP.SNŚ). Funkcję dziekana Wydziału aż do 2006 r pełni dr hab. Marek Kowalski. Po utworzeniu WMP.SNŚ jego wewnętrzna struktura podlega dalszym zmianom. W 2004 r powstaje na Wydziale Katedra Nauk Ekonomicznych. Jej kierownikiem zostaje dr hab. Leszek Zaremba, który pełni tę funkcję przez rok, a w 2005 r. kierownictwo katedry obejmuje prof. dr hab. inż. Dariusz Zagrodny, który pełni tę funkcję do 2006 r. W 2006 r. następuje na uczelni szereg zmian. Prorektor prof. dr hab. Zbigniew Cieślak zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a jego miejsce zajmuje pełniący wówczas funkcję dziekana Wydziału dr hab. Marek Kowalski. Jego miejsce zajmuje fizyk prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz. W 2008 r. kolejnym dziekanem WMP.SNŚ zostaje dr hab. Michał Krynicki, a funkcję prodziekana obejmuje dr hab. Jerzy Cytowski. W 2009 r. Katedra Informatyki łączy się z Katedrą Nauk Ekonomicznych, a w wyniku tego połączenia powstaje Katedra Informatyki i Ekonometrii. Funkcję kierownika nowej katedry pełni dr hab. Jerzy Cytowski, ale wkrótce tego samego roku funkcję tę zaczyna pełnić prof. dr hab. Andrzej Salwicki i pełni ją do 2010 r. W 2010 r. funkcję rektora uczelni pełni ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek. Tego samego roku ginie on w katastrofie smoleńskiej, a rektorem zostaje ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski. W 2011 r. umiera dziekan WMP.SNŚ dr hab. Michał Krynicki, a funkcję dziekana obejmuje dr hab. Jerzy Cytowski. Funkcję kierownika Katedry Informatyki i Ekonometrii obejmuje dr hab. Ryszarda Rempała i pełni ją do 2013 r. W 2012 r. w wyniku wyborów funkcję rektora zaczyna pełnić ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, a funkcję prorektora obejmuje dr hab. Jerzy Cytowski. Dr hab. Marian Turzański zaczyna pełnić obowiązki dziekana WMP.SNŚ. W 2013 r. kierownikiem Katedry Informatyki i Ekonometrii zostaje prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński. W 2014 Katedra Informatyki i Ekonometrii zostaje przekształcona w Instytut Informatyki, a jej dyrektorem zostaje prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński.

Ludzie tworzący Informatykę na UKSW: lata 2000-2011

Patrząc na historię Informatyki na UKSW z dzisiejszej perspektywy można w niej wyróżnić dwa etapy. Pierwszy etap to lata 2000-2011, pionierski etap tworzenia się Informatyki oraz etap drugi – od 2011 r. do chwili obecnej. W tym pierwszym okresie tworzenia Informatyki brało wielu ludzi. Tylko kilku z nich pracuje aktualnie w Instytucie Informatyki, niektórzy pracują w innych instytutach/katedrach WNP.SNŚ, większość z nich nie pracuje już na UKSW. Ludzie, którzy tworzyli podwaliny współczesnej Informatyki na UKSW to:

 • dr Michał Baran
 • dr hab. Ewa Bednarczuk
 • prof. dr hab. Leon Bobrowski
 • dr Agnieszka Bogobowicz
 • dr hab. Jerzy Cytowski
 • dr Dorota Dąbrowska
 • dr Jolanta Filipiuk
 • prof. dr hab. Jerzy Górecki
 • dr hab. Marek Kowalski
 • prof. dr hab. Ryszard Kozera
 • dr Tomasz Kulpa
 • prof. dr hab. Marek Kuś
 • dr Włodzimierz Kwasowiec
 • dr Paweł Łubniewski
 • dr Stefano Mainardi
 • dr Kazimierz Mazur
 • dr Artur Mikitiuk
 • prof. dr hab. Grażyna Mirkowska-Salwicka
 • prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz
 • dr hab. Ryszarda Rempała
 • dr hab. Jan Rusinek
 • prof. dr hab. Andrzej Salwicki
 • prof. dr hab. inż. Lesław Socha
 • dr Agnieszka Suska
 • dr Piotr Śliwka
 • dr Wojciech Tadej
 • dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski
 • dr hab. Jerzy Urbanowicz
 • dr hab. Aleksander Wittlin
 • dr inż. Stanisław Wszelak
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zagrodny
 • prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
 • dr hab. Leszek Zaremba
 • dr Konrad Zdanowski

O każdej z osób, które brały udział w tworzeniu Informatyki na UKSW można powiedzieć wiele dobrych słów. Chcielibyśmy szczególnie wspomnieć o jednej osobie, o prof. dr hab. Andrzeju Salwickim, który pracował w Katedrze Informatyki Ekonometrii/Instytucie Informatyki od 2008 r., a w 2015 r. zdecydował się przejść na emeryturę. Prof. dr hab. Andrzej Salwicki to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych polskich naukowców - pionier polskiej i światowej informatyki. Spośród wielu osiągnięć naukowych Profesora, na szczególną uwagę zasługują dwa: opracowany przez Profesora Loglan’82 – język programowania obiektowego i rozproszonego oferujący szereg konstrukcji i rozwiązań nieznanych w innych językach programowania oraz zaproponowana przez Niego koncepcja Logiki Algorytmicznej – rachunku programów dla celów specyfikacji i weryfikacji oprogramowania. Na uwagę zasługuje też nawiązanie, z inicjatywy prof. Jerzego Tomasika, współpracy z Francją, a w szczególności podpisanie w 2008 r. umowy o współpracy pomiędzy UKSW i Uniwersytetem w Clermont-Ferrand (Francja). Kilka lat później w roku 2015 umowa ta zaowocowała obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Clermont-Ferrand przez absolwenta WMP.SNŚ mgr Pawła Łubniewskiego, który dzisiaj jest jednym z pracowników Instytutu Informatyki.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach