Sylwetka absolwenta

Informatyka studia I stopnia

Wiedza
Po ukończeniu studiów absolwent
 • ma wiedzę w zakresie matematyki obejmująca podstawy analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki
 • ma wiedzę dotyczącą metod opisu prawidłowości, zjawisk i procesów z wykorzystaniem języka matematyki
 • ma wiedzę dotyczącą prostych modeli statystycznych oraz metod ilościowego opisu prostych zjawisk o charakterze probabilistycznym
 • ma wiedzę na temat podstawowych konstrukcji programistycznych oraz pojęć składni i semantyki języków programowania - ma podstawowa wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów,
 • zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów.
 • ma wiedzę na temat podstawowych struktur danych stosowanych w programowaniu i sposobów korzystania z tych struktur
 • zna podstawy arytmetyki zmiennopozycyjnej i analizy błędów w algorytmach numerycznych
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych metod obliczeniowych i algorytmów stosowanych do rozwiązywania typowych problemów informatycznych (działania na kopcach, kolejkach i grafach)
 • ma wiedzę na temat zarządzania informacja, w tym dotycząca systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji
 • ma wiedzę na temat serwerów WWW oraz metod budowy aplikacji WWW
 • ma wiedzę dotyczącą zasad działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows -ma wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania oraz cyklu życia systemów komputerowych
 • ma ogólna wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania
 • ma wiedzę na temat technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci
Umiejętności
Po ukończeniu studiów absolwent
 • potrafi opisać problem, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język matematyki, identyfikuje obszar rozwiązań
 • stosuje wiedzę matematyczna do formułowania, analizowania i rozwiązywania związanych z informatyka zadań o średnim poziomie złożoności
 • projektuje, analizuje pod katem poprawności, modeluje oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne do rozwiązywania typowych problemów
 • posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji -wykorzystuje poznane techniki do weryfikacji i analizy kosztu czasowego algorytmów iteracyjnych i rekurencyjnych
 • wykorzystuje techniki inżynierii oprogramowania i podstawowe narzędzia wytwarzania oprogramowania -porozumiewa się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych
 • tworzy programy w językach niskiego poziomu -definiuje sieci i podsieci i przystosowuje urządzenia do pracy z nimi
 • konfiguruje i administruje wybrany system operacyjny, instaluje potrzebne oprogramowanie
 • pozyskuje informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych zródeł, integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie
Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów absolwent
 • pracuje zespołowo; określa priorytety w projektach mających długofalowy charakter
 • docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
 • identyfikuje społeczne aspekty wdrażania zdobytej wiedzy i akceptuje wynikającą z tego odpowiedzialność oraz stała konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych

Informatyka studia II stopnia

Wiedza
Po ukończeniu studiów absolwent
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych teoretycznych pojęć informatyki
 • zna podstawowe obszary zastosowań informatyki
 • ma szczegółowa wiedzę nt. zasad tworzenia programów w językach niskiego poziomu
 • ma wiedzę dotyczącą metod opisu prawidłowości, zjawisk i procesów z wykorzystaniem języka matematyki i informatyki
 • zna metody weryfikowania semantyki programów ,a także pojęcia poprawności programów oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia
 • ma wiedzę dotyczącą organizacji zespołu programistów wspieranej pakietami dedykowanymi poszczególnym zadaniom wchodzącym w skład projektu programistycznego
 • ma wiedzę na temat architektury i mechanizmów komunikacyjnych rozproszonych systemów operacyjnych
 • ma poszerzona wiedzę dotycząca prawnych i społecznych aspektów informatyki
 • ma rozszerzona wiedzę w zakresie metod ilościowych
 • ma wiedzę na temat struktur danych i algorytmów służących kompilacji i wykonywaniu skompilowanych programów
 • ma wiedzę na temat podstawowych właściwości wybranego języka wysokiego poziomu
 • ma rozszerzona wiedzę o zarządzaniu wielkimi zbiorami danych oraz pozyskiwaniu z nich wiedzy
Umiejętności
Po ukończeniu studiów absolwent
 • Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów.
 • Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze.
 • Posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych.
 • W zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności.
 • Swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i fourierowskiej.
 • Orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych.
 • programuje w języku wysokiego poziomu
 • stosuje wiedzę matematyczna do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyka
 • stosuje matematyczne metody analizy algorytmów i procesów
 • projektuje algorytmy, analizuje je pod katem poprawności i złożoności
Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów absolwent
 • zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy w długofalowych projektach
 • potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
 • docenia potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć informatyki
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach