Zapytania ofertowe


Zaproszenie

do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu (wymagany tytuł doktora) „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty” w liczbie 30 godzin w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert w ramach szacowania (nr. 1/KNM/2021) do dnia 18.01.2021 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty ” we wskazanym terminie.

formularz 1
formularz 1 a


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/KNM/2020(dot. przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel matematyki”)

I. Zamawiający

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

II. Tryb postępowania

Na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020).

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora z psychologii w liczbie 30 godzin z zakresu „Podstawy psychologii dla nauczycieli”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie wykładu obejmuje również: przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu, w tym przeprowadzenie kwestionariusza ocen, nadzorowanie podpisywania list obecności na każdych zajęciach

IV. Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora z psychologii.
 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione wymogi:
 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości problematyki w ramach treści zajęć dydaktycznych, na których prowadzenie kandydat aplikuje,
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

V. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od  dnia podpisania umowy do 12 lutego 2021 r. w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków;
 • oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl do dnia 20.10.2020r. (do godz. 12.00) na usługę prowadzenia wykładów „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

 1. Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykładowcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Lp.

Opis kryteriów i sposób oceny

waga

1.

Cena

Maksymalną liczbę punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów.

90%

2.

Doświadczenie w pracy metodycznej i dydaktycznej na poziomie szkoly podstawowej i/lub średniej oraz wyższej w dziedzinie technologii wspierających i adaptacji materiałów dydaktycznych w edukacji.

Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły podstawowej i/lub średniej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.).

Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły wyższej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.).

10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl

IX. Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wmp.uksw.edu.pl oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

X. Odrzucenie ofert

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;

2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

XI. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. Finansowanie:

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie umowy zlecenia w przypadku osoby fizycznej lub faktury VAT/rachunku w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury VAT przez Wykonawcę.

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

2. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4;

2. Wzór umowy działaność gospodarcza – Załącznik nr 5


Zaproszenie

do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu (wymagany tytuł doktora) „Podstawy psychologii dla nauczycieli” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 3/KNM/2020) do dnia 27.07.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym terminie.


formularz 1
formularz 1 a


Zaproszenie

do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 2/KNM/2020) do dnia 17.07.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym terminie.


formularz 1
formularz 1 a
formularz 1 b

Zaproszenie
do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o
nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18,
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania
wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 1/KNM/2019)
do dnia 14.02.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym terminie.

formularz 1

formularz 1 a


 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach