Seminarium

Uprzejmie informuję, że we wtorek 14. I. 2020 o godz. 15.30 w sali 309 w budynku 23 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan i dr inż. Elżbieta Drzymała z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie wygłoszą referat pt. "Czy można wyprodukować idealną
nanocząstkę?".

Streszczenie wystąpienia:

"Magdalena Parlinska-Wojtan, Grzegorz Gruzeł, Elżbieta Drzymała, Joanna Depciuch, Alexey Maximenko, Czy można wyprodukować idealną nanocząstkę?

Nanocząstki (NPs) o rozmiarach pomiędzy 2 a 50 nm stają się coraz bardziej popularne, ponieważ mogą znaleźć zastosowania w inżynierii materiałowej, chemii, katalizie, medycynie i biologii. Dużym zainteresowaniem cieszą się nanocząstki o różnorodnych kształtach, gdyż można je zaprojektować do konkretnej aplikacji oraz wytwarzać tanimi metodami syntez chemicznych. W niniejszej pracy przeprowadzone zostały badania morfologiczne i analityczne techniką transmisyjnej mikroskopii elektronowej (STEM i EDS) różnych rodzajów NPs do zastosowań katalitycznych oraz biomedycznych. Przebadano trójwymiarowe (3D) katalizatory będące obiecującymi nanomateriałami do utleniania etanolu (EOR) w ogniwach paliwowych. Są to nanocząstki Pt(Rh)Ni3 w kształcie dwunastościanów rombowych, które
składają się z niklowego rdzenia i otaczającego go platynowego szkieletu zewnętrznego. Po usunięciu rdzenia, pozostająca pusta nanoramka Pt oferuje znacznie większą powierzchnię aktywną w porównaniu do sferycznych NPs. Obecnie najlepszym, znanym w literaturze [1] katalizatorem do EOR jest układ PtRh/SnO2, dlatego też nanoramki zostały udekorowane nanocząstkami SnO2 [2] lub też SnO2 zostało wprowadzone w postaci warstwy poprzez reakcję wymiany galwanicznej z Ni [3]. Drugi temat badań związany jest z elektrokatalitycznym utlenianiem etanolu (EOR) oraz próbą zastąpienia Rh w katalizatorze trójskładnikowym PtRh/SnO2 [1] przez tańszy ren [4,5]. Katalizator Pt/Re/SnO2 wykazuje ponad ośmiokrotnie wyższe wartości gęstości prądu w porównaniu z komercyjnie dostępnym katalizatorem platynowym. Najnowsza tematyka badawcza związana jest z opracowaniem powtarzalnej metody syntezy nanocząstek Pt, Au, Pd o różnych kształtach lub składających się z magnetycznego rdzenia otoczonych albo metalem szlachetnym tj. Au lub Pt, lub warstwą biokompatybilną np. SiO2, które znajdą zastosowanie w poprawie efektywności fototerapii, terapii protonowej oraz w obrazowaniu rezonansem magnetycznym.
[1] A. Kowal et all, Nature Materials 9 (2009) 325
[2] G. Gruzeł et all, ACS Applied Materials & Interfaces, przyjęte (2019)
[3] G. Gruzeł et all, Nanoscale 11 (2019) 5355
[4] E. Drzymała et all, J. of Nanoparticle Research 20 (2018) 144
[5] M. Parlinska-Wojtan et all, Applied Catalysis A: General 570 (2019) 319"

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach