OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Szanowni Państwo,

stosownie do brzmienia § 1 ust. 5a. Zarządzenia Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023 oraz  Zarządzeniem Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023, Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023 mogą wnioskować o zmianę warunków umowy w zakresie wyliczenia opłat za usługi edukacyjne poprzez aneksowanie wcześniej zawartej umowy na podstawie pisemnego oświadczenia - wzór

Oświadczenie można składać w dziekanacie do dnia 30 września 2022 r. 

Umowa została przez Państwa zatwierdzona w systemie USOS i znajduje się na Pańtswa indywidualnych kontach (data zawarcia umowy to data zatwierdzenie przesz Państwa dokumentu w systemie, natomiast nr umowy to numer albumu.)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach