Przejdź do treści

Projekty obecnie realizowane na WMP.SNŚ UKSW:

– dr Piotr Kwaśniak „Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzenie centrowanej – obliczenia z pierwszych zasad i badania eksperymentalne” projekt NCN Sonata 15 pt. MCB

– dr Piotr Szewczak „Teoriomnogościowe aspekty selekcji topologicznych” Grant Weave-UNISONO, Narodowe Centrum Nauki i Austriacki Fundusz Nauki (2022-2025)

– dr Łukasz Aleksander Mioduszewski „Nadprzewodnictwo politryptofanu”, projekt NCN Miniatura 5

– dr Paweł Tomasz Pęczkowski „Wpływ morfologii pianki Y-123 na jej właściwości fizykomechaniczne i nadprzewodzące”, projekt NCN Miniatura 5

– dr hab. Iaroslav Shopa, prof. uczelni, dr hab. Agata Kamińska, prof. uczelni – „Optyczno-numeryczne rozpoznawanie zawiesin nanocząstek w parujących mikrokroplach”, projekt NCN OPUS 21 w konsorcjum z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk, lider: IF PAN

– prof. dr hab. Wiesław Marian Macek „Turbulencja i rekoneksja magnetyczna w środowisku kosmicznym Ziemi”, projekt NCN OPUS 21 w konsorcjum z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, lider: UKSW

Projekty zakończone

– dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. uczelni „Wewnątrzcząstkowe wiązania wodorowe pod wysokimi ciśnieniami” OPUS 12, NCN

– prof. dr hab. Zbigniew Karpiński „Katalityczne wodoroodchlorowywanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. cykliczne sprzężenie katalizy środowiskowej z katalizą dla energetyki” OPUS 11, NCN

– dr hab. Janusz Stafiej, prof. uczelni „Symulacje numeryczne morfologii warstw pasywnych na powierzchniach elektrod metalicznych” OPUS 11, NCN

– dr Renata Rybakiewicz-Sekita „Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych” OPUS 10, NCN (projekt w ramach konsorcjum; lider: Instytut Chemii Fizycznej PAN; kierownik projektu: dr inż Krzysztof Robert Noworyta)

– dr hab. Krzysztof Nawara, prof.uczelni „Hemiporficen – fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych” MINIATURA 1, NCN

– dr Serhiy Kobyakov „Opracowanie nowej metody wytwarzania czerwonego luminoforu dla białych diod świecących na bazie tlenku cynku domieszkowanego europem”, projekt NCN Miniatura 3

– dr Piotr Jan Szewczak „GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich” ETIUDA 2, NCN

Jednostki administracji UKSW pomocne w przygotowywaniu wniosków konkursowych

Biuro ds. Badań Naukowych

Dział Współpracy Międzynarodowej

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

POL-on

Polska Bibliografia Naukowa

Wirtualna Biblioteka Nauki

Materiały, poradniki

Materiały szkoleniowe BBN pomocne w przygotowywaniu wniosków

Poradnik dot. składania wniosków do NCN

Granty badawcze krok po kroku

Badania statutowe – najczęściej zadawane pytania

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Badań Naukowych jest dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. uczelni