Przejdź do treści

Studia Podyplomowe z Matematyki

REKRUTACJA NA ROK 2024/2025:

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 r.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW

ZAPISY: do 10 października 2024 r.

OPIS STUDIÓW: studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł zawodowy magistra oraz kwalifikacje nauczycielskie.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Studia są prowadzone w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów w wymiarze 390 godzin (w tym 90 godzin praktyk). Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym.

Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy (terminy są upubliczniane na początku roku akademickiego na stronie Wydziału WMP.)

ZASADY KWALIFIKACJI: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kwalifikacje nauczycielskie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: 

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych,
  3. dokument potwierdzający kwalifikacje nauczycielskie.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć (W TERMINIE REKRUTACJI NA STUDIA) w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 113. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżuru dziekanatu.

Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych do 10 października 2024 r.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO: ok. 1 900 PLN za 1 semestr, nie ma możliwości rozłożenia opłaty semestralnej na raty

DODATKOWE INFORMACJE: Program nauczania opracowany jest zgodnie z:- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.z 2021 r. poz. 890 oraz z 2022 r. poz. 1872- Uchwałą Nr 135/20223 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych z Matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

  1. Analiza matematyczna.
  2. Podstawy dydaktyki matematyki.
  3. Metodyka nauczania matematyki I i II.
  4. Statystyka opisowa i rachunek prawdopodobieństwa              
  5. Algebra z elementami logiki.
  6. Geometria.
  7. Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH