Przejdź do treści

ZASADY SKŁADANIA PRAC I WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGOPrace dyplomowe

Od roku akademickiego 2019/2020 praca dyplomowa nie wymaga formy papierowej.

1. Po zaakceptowaniu pracy przez promotora należy złożyć (e-mail: wmp@uksw.edu.pl) podanie do Dziekana WMP.SNŚ o przyjęcie pracy dyplomowej – załącznik 1

2. Pracownik dziekanatu wprowadza temat pracy dyplomowej oraz dane promotora do systemu USOS, aby umożliwić studentowi archiwizację pracy w APD.

3. Student wprowadza do APD streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i opcjonalnie w języku angielskim oraz tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski. Po zatwierdzeniu danych przez promotora student otrzymuje możliwość wgrania do APD pliku z pracą. Praca powinna być nie większa niż 15 MB. Jeżeli praca pisemna jest większa, wówczas należy ją podzielić na mniejsze części z załącznikami w formacie PDF, TEX  lub LATEX. Po zakończeniu wprowadzania danych student powinien wybrać opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdzić zmiany. Po wysłaniu plików przez studenta na koncie promotora  pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po sprawdzeniu tych danych oraz akceptacji raportu z systemu JSA promotor przekazuje pracę do dalszego procedowania.

4. Po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez promotora student drukuje z systemu APD:

  • kartę pracy

 Dokument należy przesłać do dziekanatu e-mailem na adres wmp@uksw.edu.pl lub dostarczyć osobiście.

5. Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej konieczne jest wypełnienie i zatwierdzenie elektronicznej karty obiegowej studenta – zgłoszenia o wygenerowanie karty obiegowej należy składać pod adresem e-mail: wmp+obiegowka@uksw.edu.pl

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej – załącznik 2           

Składając pracę dyplomową należy przesłać do dziekanatu:

1. wniosek o wydanie bezpłatnego odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim – załącznik 3,

2. życiorys zawodowy – osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji angielskiej!) – załącznik 4

3. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (dla osób chcących dyplom w języku obcym dodatkowa opłata za odpis dyplomu w języku obcym 20 zł na indywidualne konto w systemie USOSweb)  – załącznik 5

Absolwentom UKSW uczelnia wydaje bezpłatnie dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementami od rekrutacji w 2019/2020 (pozostali absolwenci powinni okazać potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom 60 zł na indywidualny nr konta w systemie USOSweb.)

Akty prawne:

https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/organiazcja-studiow/dokumentacja-przebiegu-studiow/

https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/studenci-i-doktoranci/statut-i-regulaminy/