Przejdź do treści

Specjalizacja Nauczycielska na kierunku matematyka II stopnia

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-K424/16

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 01-08-2019 do 30-09-2022

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Grupa docelowa: 30 osób w dwóch cyklach

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich WND-POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

Dofinansowanie w kwocie 342 983,00 zł. w podziale: z UE 298 007,34 zł. i ze środków dotacji celowej 44 975,66 zł.

Głównym celem jest interdyscyplinarna integracja kształcenia wokół podstawowych zadań, które stoją przed nauczycielem w jego codziennej praktyce szkolnej. Studiowanie pedagogiki, psychologii, dydaktyki przedmiotowej oraz realizowanie praktyki będzie skoncentrowane na problemach związanych z rozwojem ucznia i tworzeniu optymalnych warunków dla tego rozwoju.

Ukończenie studiów będzie skutkowało uzyskaniem tytuł magistra matematyki z pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki.

W trakcie studiów realizowane będą następujące moduły specjalnościowe:

 1. Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu.
 2. Podstawy pedagogiki dla nauczycieli.
 3. Podstawy psychologii dla nauczycieli.
 4. Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego.
 5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty.
 6. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna).
 7. Kultura języka.
 8. Podstawy dydaktyki.
 9. Dydaktyka przedmiotowa.
 10. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli.
 11. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) i informatyka dla nauczycieli.
 12. Praktyka nauczycielska.
 13. Specjalistyczne szkolenia komputerowe – ECDL STANDARD

Praktyki

21 lutego 2022r. wszedł w życie Regulamin praktyk studenckich, wprowadzający nowe wzory dokumentów kierujących i rozliczających praktykę.

Pełna dokumentacja oraz zarządzenie wprowadzające znajduje się na Monitorze UKSW https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6349.

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu, studenci nie rejestrują się już przez stronę Biura Karier, Biuro nie rozlicza praktyk.

opiekun praktyk dr Joanna Kandzia

Wytyczne dotyczące praktyk (+wymagane dokumenty)

– Dziennik praktyk – pobierz

– Karta kompetencji – pobierz

Lista potwierdzająca obecność na zajęciach

Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty formalne obowiązkowe.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem praktyk studenckich

Zgoda na przetwarzanie danych

Harmonogram praktyk

Program praktyk

Do dokumentacji dołącz ubezpieczenie NNW

Umowa w sprawie odbycia praktyk psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych

NOTY KSIĘGOWE:

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE

PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Zapytania ofertowe

Informacja o rozstrzygnięciu

zaproszenia do składania ofert dotyczące zapytania ofertowego nr 3/KNM/2022

W dniu  04.05.2022 r. o godzinie 8.00 Komisja Konkursowa powołana decyzją Dziekana NR 6/2022  z dnia 29.04.2022 r. do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Trudne dziecko czy trudny rodzic? Psychologiczne aspekty relacji rodzic-nauczyciel”  ww ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” dokonała oceny ofert, które wpłynęły w ustawowym terminie i wybrała ofertę dr Bogny Bartosz.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KNM/2022 (dot. przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu  „Kompetentny nauczyciel matematyki”)

 1. Zamawiający

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

 1. Tryb postępowania

Na postawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora psychologii w liczbie 90 godzin z zakresu „Trudne dziecko czy trudny rodzic? Psychologiczne aspekty relacji rodzic-nauczyciel”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, sporządzi listy obecności uczestników podczas realizacji szkolenia w wersji elektronicznej.
  Wykonawca na zakończenie szkolenie przygotuje certyfikaty dla uczestników kursu.
 3. Protokół odbioru:
  Zakończenie szkolenia kończy się podpisaniem przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy wraz z następującymi dokumentami:

  1. list obecności,
  2. listy wydanych certyfikatów.
 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora psychologii.
 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione wymogi:
 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora psychologii,
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości problematyki w ramach treści zajęć dydaktycznych, na których prowadzenie kandydat aplikuje,

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

 1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od  dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków;
 • oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.maliniak@uksw.edu.pl  do dnia 04.05.2022 r. (do godz. 7.00) na usługę prowadzenia szkolenia „Psychologiczne metody rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień uczniów”  we wskazanym przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu).
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

 1. Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykładowcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

LP. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY WAGA
1. Cena Maksymalną liczbę punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. 90%
2. Doświadczenie w pracy metodycznej i dydaktycznej na poziomie szkoly podstawowej i/lub średniej oraz wyższej w dziedzinie technologii wspierających i adaptacji materiałów dydaktycznych w edukacji. Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły podstawowej i/lub średniej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły wyższej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl

 1. Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wmp.uksw.edu.pl oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

 1. Odrzucenie ofert

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 4. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. Finansowanie:

 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie umowy zlecenia w przypadku osoby fizycznej lub faktury VAT/rachunku w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury VAT przez Wykonawcę.

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy działalność gospodarcza– Załącznik nr 2 a;
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;
 5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4;

Informacja o rozstrzygnięciu

zaproszenia do składania ofert dotyczące zapytania ofertowego nr 2/KNM/2022

W dniu  04.05.2022 r. o godzinie 8.00 Komisja Konkursowa powołana decyzją Dziekana NR 5/2022  z dnia 29.04.2022 r. do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z zakresu „ Psychologiczne metody rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień uczniów”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” dokonała oceny ofert, które wpłynęły w ustawowym terminie i wybrała ofertę dr Bogny Bartosz.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KNM/2022 (dot. przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu  „Kompetentny nauczyciel matematyki”)

 1. Zamawiający

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

 1. Tryb postępowania

Na postawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora w liczbie 30 godzin z zakresu „Psychologiczne metody rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień uczniów”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, sporządzi listy obecności uczestników podczas realizacji szkolenia w wersji elektronicznej.
  Wykonawca na zakończenie szkolenie przygotuje certyfikaty dla uczestników kursu.
 3. Protokół odbioru:
  Zakończenie szkolenia kończy się podpisaniem przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy wraz z następującymi dokumentami:

  1. list obecności,
  2. listy wydanych certyfikatów.
 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora psychologii.
 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione wymogi:
 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora psychologii,
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości problematyki w ramach treści zajęć dydaktycznych, na których prowadzenie kandydat aplikuje,

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

 1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od  dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków;
 • oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.maliniak@uksw.edu.pl  do dnia 04.05.2022 r. (do godz. 7.00) na usługę prowadzenia szkolenia „Psychologiczne metody rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień uczniów”  we wskazanym przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu).
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

 1. Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykładowcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

LP. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY WAGA
1. Cena Maksymalną liczbę punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. 90%
2. Doświadczenie w pracy metodycznej i dydaktycznej na poziomie szkoly podstawowej i/lub średniej oraz wyższej w dziedzinie technologii wspierających i adaptacji materiałów dydaktycznych w edukacji. Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły podstawowej i/lub średniej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły wyższej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl

 1. Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wmp.uksw.edu.pl oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

 1. Odrzucenie ofert

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 4. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. Finansowanie:

 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie umowy zlecenia w przypadku osoby fizycznej lub faktury VAT/rachunku w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury VAT przez Wykonawcę.

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy działalność gospodarcza– Załącznik nr 2 a;
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;
 5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4;

 

Zaproszenie
do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia szkolenia w liczbie 30 godzin nt. Psychologiczne metody rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień uczniów (wymagany tytuł naukowy doktora psychologii) w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18,
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr 3/KNM/2022) do dnia 31 marca 2022r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: e.maliniak@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia szkolenia Psychologiczne metody rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień uczniów we wskazanym terminie.

formularz ofertowy

 

Zaproszenie
do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia szkolenia w liczbie 90 godzin nt. Trudne dziecko czy trudny rodzic? Psychologiczne aspekty relacji rodzic -nauczyciel (wymagany tytuł naukowy doktora psychologii) w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18,
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr 2/KNM/2022) do dnia 31 marca 2022r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: e.maliniak@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia szkolenia Trudne dziecko czy trudny rodzic? Psychologiczne aspekty relacji rodzic -nauczyciel we wskazanym terminie.

 

formularz ofertowy
Informacja o rozstrzygnięciu

zaproszenia do składania ofert dotyczące zapytania ofertowego nr 1/KNM/2022

W dniu  15.02.2022 r. o godzinie 15.30  Komisja Konkursowa powołana decyzją Dziekana NR 3/2022  z dnia 10.02.2022 r. do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia wykładów z zakresu „Podstawy psychologii dla nauczycieli”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” dokonała oceny ofert, które wpłynęły w ustawowym terminie i wybrała ofertę ks. dra Marcina Kłosowskiego.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KNM/2022 (dot. przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel matematyki”)

 1. Zamawiający

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

 1. Tryb postępowania

Na postawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora w liczbie 30 godzin z zakresu „Podstawy psychologii dla nauczycieli”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie wykładu obejmuje również: przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu, w tym przeprowadzenie kwestionariusza ocen, nadzorowanie podpisywania list obecności na każdych zajęciach

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora
 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione wymogi:
 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości problematyki w ramach treści zajęć dydaktycznych, na których prowadzenie kandydat aplikuje,
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

 1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od  dnia podpisania umowy do 14 czerwca 2022 r. w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków;
 • oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.maliniak@uksw.edu.pl  do dnia 15.02.2022 r. (do godz. 12.00) na usługę prowadzenia wykładów „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu).
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

 1. Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykładowcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Lp. Opis kryteriów i sposób oceny waga
1. Cena Maksymalną liczbę punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. 90%
2. Doświadczenie w pracy metodycznej i dydaktycznej na poziomie szkoly podstawowej i/lub średniej oraz wyższej w dziedzinie technologii wspierających i adaptacji materiałów dydaktycznych w edukacji. Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły podstawowej i/lub średniej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły wyższej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl

 1. Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wmp.uksw.edu.pl oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

 1. Odrzucenie ofert

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 4. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. Finansowanie:

 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie umowy zlecenia w przypadku osoby fizycznej lub faktury VAT/rachunku w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury VAT przez Wykonawcę.

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2;
 3. Wzór umowy działalność gospodarcza– Załącznik nr 2 a;
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;
 5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4;

 

Zaproszenie
do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli”(wymagany tytuł naukowy doktora) w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18,
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 1/KNM/2022) do dnia 21.01.2022r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: e.maliniak@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym terminie.
formularz ofertowy

Informacja o rozstrzygnięciu

zaproszenia do składania ofert dotyczące zapytania ofertowego nr 4/KNM/2021

W dniu 1.09.2021 r. o godzinie 15.30  Komisja Konkursowa w powołana decyzją Dziekana NR  13/2021  z dnia 16.08.2021 r. do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia wykładów z zakresu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” dokonała oceny ofert, które wpłynęły w ustawowym terminie i wybrała ofertę ks. dra Marcina Kłosowskiego.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/KNM/2021

(dot. przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel matematyki”)

 1. Zamawiający

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

 1. Tryb postępowania

Na postawie art. 2 ust. 1 pkt 1 . ustawy  Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora z  liczbie 30 godzin z zakresu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie wykładu obejmuje również: przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu, w tym przeprowadzenie kwestionariusza ocen, nadzorowanie podpisywania list obecności na każdych zajęciach.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora.
 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione wymogi:
 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości problematyki w ramach treści zajęć dydaktycznych, na których prowadzenie kandydat aplikuje,
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z młodzieżą.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

 1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od dnia podpisania umowy do 1 lutego 2022 r. w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków;
 • oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.maliniak@uksw.edu.pl do dnia 30.08.2021 r. (do godz. 12.00) na usługę prowadzenia wykładów „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty” we wskazanym przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu).
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

 1. Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykładowcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Lp. Opis kryteriów i sposób oceny waga
1. Cena Maksymalną liczbę punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. 90%
2. Doświadczenie w pracy metodycznej i dydaktycznej na poziomie szkoły podstawowej i/lub średniej oraz wyższej w dziedzinie technologii wspierających i adaptacji materiałów dydaktycznych w edukacji. Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły podstawowej i/lub średniej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły wyższej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl

 1. Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wmp.uksw.edu.pl oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

 1. Odrzucenie ofert

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 4. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. Finansowanie:

 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie umowy zlecenia w przypadku osoby fizycznej lub faktury VAT/rachunku w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury VAT przez Wykonawcę.

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Wzór umowy – Załącznik 2

2.1 Wzór umowy działaność gospodarcza Załącznik nr 2a

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;
 2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4

Zaproszenie nr 4/KNM/2021

do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty” (wymagany tytuł doktora) w liczbie 30 godzin w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert w ramach szacowania wartości  (nr. 4 /KNM/2021) do dnia 16.07.2021 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: e.maliniak@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę prowadzenia wykładu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty ” we wskazanym terminie.

for. 1

for. 2

Informacja o rozstrzygnięciu

zaproszenia do składania ofert dotyczące zapytania ofertowego nr 3/KNM/2021

W dniu 29.03 2021 r. o  Komisja Konkursowa powołana decyzją Dziekana Nr 3/2021 z dnia 18.03.2021 r. do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kursu ECDL dla grupy 28-30 osobowej w dwóch grupach 15-to osobowych składającego się z następujących modułów: Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne, Moduł S1 – Użytkowanie baz danych, Moduł S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna, Moduł S3 – IT Security oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikującego z kursu ECDL dla 30 osób w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” dokonała oceny ofert, które wpłynęły w ustawowym terminie i wybrała Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawadowego w Olsztynie.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 /KNM/2021

dot. przeprowadzenia kursu ECDL w ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel matematyki” ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 1. Zamawiający

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

 1. Tryb postępowania

Na postawie art.2 ust. 1 pkt 1 . ustawy  Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dla 28-30 osobowej grupy studentów z wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z kierunku matematyki na specjalności nauczycielskiej przeprowadzenia kursu ECDL składającego się  z następujących modułów:

Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne, Moduł S1 – Użytkowanie baz danych, Moduł S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna, Moduł S3 – IT Security oraz przeprowadzenie egzaminu w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o numerze  POWR.03.01.00-00-KN64/18.

1.2 Przeprowadzenie kursu ECDL obejmuje przeprowadzenia kursu w dwóch grupach 15-to osobowych.

1.3. Wykonawca zrealizuje kurs ECDL w uzgodnionych terminach z Zamawiającym

1.4. Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, sporządzi listy obecności uczestników podczas realizacji kursu.

1.5. Wykonawca na zakończenie Kursu ECDL przeprowadzi certyfikujący egzamin końcowy dla uczestników kursu.

 1.  Protokół odbioru:

2.1 Zakończenie kursu kończy się podpisaniem przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy wraz z następującymi dokumentami w wersji papierowej:

 1. list obecności,
 2. listy wydanych certyfikatów.
 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, którzy spełniają następujace wymogi:
 • Oferent posiada doświadczenie zawodowe oraz bardzo dobrej znajomości problematyki dotyczącej przedmiotu umowy.
 • Oferent posiada uprawnienia do wydania certyfikatu ECDL.
 1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od  dnia podpisania umowy dla pierwszej 15-to osobowej grupy do 30 czerwca 2021 r. natomiast dla drugiej 15-to osobowej grupy od października do grudnia 2021 w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków;
 • oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
 1. W ofercie należy podać cenę brutto za przeprowadzenie kursu ECDL składającego się  z następujących modułów:

Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne, Moduł S1 – Użytkowanie baz danych, Moduł S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna, Moduł S3 – IT Security i oddzielnie cenę brutto za przeprowadzenie egzaminów i wydanie certyfikatów.

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl do dnia 26.03.2021r. (do godz. 16.00) we wskazanym przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu).
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

 1. Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykładowcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie – wskaźnik C

najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych ofert
C = ———————————————————————————- x liczba punktów (100)
wartość badanej oferty

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl

 1. Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wmp.uksw.edu.pl oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

 1. Odrzucenie ofert

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 4. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi..

XII. Finansowanie:

 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie faktury/rachunku w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury przez Wykonawcę.

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;
 4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4;

Informacja o rozstrzygnięciu

zaproszenia do składania ofert dotyczące zapytania ofertowego nr 2/KNM/2021

W dniu 23.02 2021 r. o godzinie 15.30  Komisja Konkursowa w powołana decyzją Dziekana NR  2/2021  z dnia 16.02.2021 r. do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia wykładów z zakresu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” dokonała oceny ofert, które wpłynęły w ustawowym terminie i wybrała ofertę ks. dra Marcina Kłosowskiego.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KNM/2021

(dot. przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel matematyki”)

 1. Zamawiający

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

 1. Tryb postępowania

Na postawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora z  liczbie 30 godzin z zakresu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie wykładu obejmuje również: przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu, w tym przeprowadzenie kwestionariusza ocen, nadzorowanie podpisywania list obecności na każdych zajęciach.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora.
 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione wymogi:
 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości problematyki w ramach treści zajęć dydaktycznych, na których prowadzenie kandydat aplikuje,
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z młodzieżą.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

 1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od  dnia podpisania umowy do  15 czerwca 2021 r. w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków;
 • oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl do dnia 23.02.2021 r. (do godz. 15.00) na usługę prowadzenia wykładów „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty” we wskazanym przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu).
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

 1. Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykładowcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Lp. Opis kryteriów i sposób oceny waga
1. Cena Maksymalną liczbę punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. 90%
2. Doświadczenie w pracy metodycznej i dydaktycznej na poziomie szkoly podstawowej i/lub średniej oraz wyższej w dziedzinie technologii wspierających i adaptacji materiałów dydaktycznych w edukacji. Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły podstawowej i/lub średniej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły wyższej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl

 1. Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wmp.uksw.edu.pl oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

 1. Odrzucenie ofert

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 4. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. Finansowanie:

 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie umowy zlecenia w przypadku osoby fizycznej lub faktury VAT/rachunku w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury VAT przez Wykonawcę.

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2;

2.1 Wzór umowy działaność gospodarcza Załącznik nr 2a

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;
 2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4;

 

Zaproszenie

do składania ofert w ramach szacowania na usługę szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów w zakresie ECDL z następujących modułów:

 • Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne,
 • Moduł S1 – Użytkowanie baz danych,
 • Moduł S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna,
 • Moduł S3 – IT Security.

dla grupy 28 osób w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert w ramach szacowania (nr. 2/KNM/2021) do dnia 18.02.2021 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę na usługę szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów w zakresie ECDL z następujących modułów:

 • Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne,
 • Moduł S1 – Użytkowanie baz danych,
 • Moduł S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna,
 • Moduł S3 – IT Security

we wskazanym terminie.

Zaproszenie

do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu (wymagany tytuł doktora) „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty” w liczbie 30 godzin w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert w ramach szacowania (nr. 1/KNM/2021) do dnia 18.01.2021 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty ” we wskazanym terminie.

formularz 1
formularz 1 a

Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 4//KNM/2020

W dniu 20.10 2020 r.  Komisji Konkursowa powołana decyzją Dziekana NR 12/2020z dnia 12.10.2020 r. do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia wykładów z zakresu „Podstawy psychologii dla nauczycieli”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” okonała oceny ofert, które wpłynęły w ustawowym terminie i wybrała ofertę dr Agnieszki Wiśniak.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/KNM/2020 (dot. przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel matematyki”)

 1. Zamawiający

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

 1. Tryb postępowania

Na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020).

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora z psychologii w liczbie 30 godzin z zakresu „Podstawy psychologii dla nauczycieli”  w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie wykładu obejmuje również: przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu, w tym przeprowadzenie kwestionariusza ocen, nadzorowanie podpisywania list obecności na każdych zajęciach

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora z psychologii.
 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione wymogi:
 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości problematyki w ramach treści zajęć dydaktycznych, na których prowadzenie kandydat aplikuje,
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

 1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany od  dnia podpisania umowy do 12 lutego 2021 r. w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków;
 • oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl do dnia 20.10.2020r. (do godz. 12.00) na usługę prowadzenia wykładów „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym przez Zamawiającego terminie (decyduje data wpływu).
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

 1. Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykładowcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Lp. Opis kryteriów i sposób oceny waga
1. Cena Maksymalną liczbę punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. 90%
2. Doświadczenie w pracy metodycznej i dydaktycznej na poziomie szkoly podstawowej i/lub średniej oraz wyższej w dziedzinie technologii wspierających i adaptacji materiałów dydaktycznych w edukacji. Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły podstawowej i/lub średniej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). Za każdy rok doświadczenia pracy na poziomie szkoły wyższej można uzyskać 1 pkt (max. 5 pkt.). 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl

 1. Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wmp.uksw.edu.pl oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

 1. Odrzucenie ofert

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 4. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. Finansowanie:

 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie umowy zlecenia w przypadku osoby fizycznej lub faktury VAT/rachunku w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą/firmę. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru i złożenia rachunku / faktury VAT przez Wykonawcę.

XIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 2;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;
 4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4;
 5. Wzór umowy działaność gospodarcza – Załącznik nr 5

Zaproszenie

do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu (wymagany tytuł doktora) „Podstawy psychologii dla nauczycieli” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 3/KNM/2020) do dnia 27.07.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym terminie.

formularz 1
formularz 1 a

Zaproszenie

do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 2/KNM/2020) do dnia 17.07.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym terminie.

formularz 1
formularz 1 a
formularz 1 b

Zaproszenie
do składania ofert w ramach szacowania na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel matematyki” o
nr POWR.03.01.00-00-KN64/18 realizowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) realizuje projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki” nr POWR.03.01.00-00-KN64/18,
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania
wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie ofert (nr. 1/KNM/2019)
do dnia 14.02.2020r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: j.kandzia@uksw.edu.pl ofert w ramach szacowania (brutto) na usługę prowadzenia wykładu „Podstawy psychologii dla nauczycieli” we wskazanym terminie.

formularz 1

formularz 1 a